logo

08 Ocak 2015

CANLI BOMBANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

 
CANLI BOMBA   İstanbul Sultanahmet‘te polislere yönelik canlı bomba eylemindeki saldırgan kadının Çeçen uyruklu Diana Ramazova olduğu ortaya çıktı. İstihbarat birimleri, eylemcinin IŞİD‘le bağlantısını, hangi ülkeden Türkiye‘ye girdiğini araştırıyor.

Bir po­li­sin şe­hit ol­du­ğu bir po­li­sin de ha­fif ya­ra­lan­dı­ğı İs­tan­bul Sul­ta­nah­met Tu­rizm Şu­be Mü­dür­lü­ğü’ne dü­zen­le­nen in­ti­har ey­le­min­de sal­dır­gan ka­dı­nın Çeçen uyruklu Rus pasaportu taşıyan Diana Ramazova ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Saldırgan hakkında detaylı bil­gi­ler otop­si ve DNA in­ce­le­me­le­ri­nin ar­dın­dan net­le­şe­cek. Ola­yı ay­dın­lat­mak için MİT ve em­ni­ye­tin or­tak ça­lış­tı­ğı be­lir­til­di.

DHKP-C ÜST­LEN­Dİ AMA…

İs­tan­bul’da­ki tu­rizm po­lis ka­ra­ko­lu­na ya­pı­lan sal­dı­rıy­la il­gi­li Te­rör­le Mü­ca­de­le ekip­le­ri ve is­tih­ba­rat bi­rim­le­ri, in­ti­har ey­lem­ci­si­nin kimlerle bağlantısı olduğunu tes­pit et­me­ye ça­lı­şı­yor. Te­rör sal­dı­rı­sını her ne ka­dar te­rör ör­gü­tü DHKP-C üst­len­se de sal­dır­ga­nın Çeçen uy­ruk­lu ol­ma­sı ka­fa­lar­da so­ru işa­re­ti oluş­tur­du.

GE­NİŞ ÇAP­LI SO­RUŞ­TUR­MA

İs­tan­bul’da­ki sal­dı­rıy­la il­gi­li ge­niş çap­lı so­ruş­tur­ma ya­pan is­tih­ba­rat bi­rim­le­ri, in­ti­har ey­lem­ci­si­nin Çeçen uy­ruk­lu ol­ma­sı üze­ri­ne, “Mü­ca­hit fa­ali­yet­ler” un­sur­la­rı ara­sın­da yer alan ve te­rör ör­gü­tü IŞİD‘in ele­ma­nı olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tı­rı­yor­lar. Ayrıca saldırganın han­gi ül­ke­den Tür­ki­ye’ye gir­di­ği araş­tı­rı­la­cak. İle­ti­şimini han­gi araç­lar­la yap­tı­ğı be­lir­len­dik­ten son­ra kim­ler­le ir­ti­ba­ta geç­ti­ği, han­gi ko­nu­lar­da bil­gi alış­ve­ri­şi yap­tı­ğı tespit edilecek.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

10+5 = ?

bahis siteleri Betboo giriş